Årskurs 6 ansvarade för planeringen, upplägget, aktiviteterna samt dekorationerna inför årets Halloween. Precis som tidigare läsår har eleverna inflytande över eftermiddagen. Gedigen och detaljerat upplägg presenterades inför lovet och eleverna ansvarade för dagen. 

I enlighet med målen i lgr 11 arbetar skolan för att eleven:

·         kan lösa problem och omsätta idéer i handling

·         successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan

Under förmiddagen förbereddes spökvandringslokalen, ansiktsmålning, dansgolvet smyckades samt övning inför högläsning av spökhistorier i biblioteket genomfördes. 

Eleverna på skolan var utklädda och uppskattade aktiviteterna samt deltog med glädje i samtliga moment.

Halloween arbetet förbereder ”eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle” (lgr 11).

Personalen tillsammans med eleverna tackar årskurs 6 för en väl genomförd eftermiddag.