Förskoleklass

Förskoleklass är sedan läsåret 18/19 obligatoriskt, vilket innebär att vi numera har en 10-årig skolplikt där vårdnadshavare behöver ansöka om ledighet. Verksamheten följer läroplanens (Lgr 11) delar gällande förskoleklass.

Vi vill ge varje enskild elev en bra start på skoltiden och strävar efter att bemöta varje barn på ett så positivt sätt som möjligt. Vi ser olikhet som en tillgång och tar vara på barnens olika intressen och kunskaper.

Vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt där varje enskild elev har lika möjlighet till inlärning och socialt samspel oavsett bakgrund och förutsättningar.

Det pedagogiska innehållet är ett fortlöpande tematiskt arbete i kursform i samverkan med ämnena; matematik, svenska, engelska.

Innehållet kompletteras även med ett kontinuerligt arbete med normer och värden; förståelsen för människors lika värde och rättigheter, hur man är en bra kompis och socialt samspel.

Estetiska ämnen och ett lekfullt arbetssätt har en central roll i det pedagogiska innehållet. Dagligen förekommer inslag av musik och rörelse, bild och form.

Förskoleklassen får undervisning i det engelska språket redan från skolstart. Engelskan genomsyrar även den dagliga undervisningen i form av sång och rörelse, återkommande ord osv. Förskoleklass tar även del av skolans engelska temaveckor som inträffar två gånger per läsår.

Elever i förskoleklass får dessutom utökad engelska på fritidstid genom ett projekt med fokus på ett kompletterande arbetssätt till ordinarie engelska undervisning.